Esperanto-Societo Zuriko
Direkt zum Seiteninhalt

Statuten/Statutoj

1. Titolo: Esperanto-Societo Zuriko (germane: Esperanto-Gesellschaft Zürich) estas asocio laŭ art. 60ff de la Svisa Civila Leĝaro.
2. Celoj: Ĝi celas la disvastigon kaj uzadon de la internacia lingvo ESPERANTO per ĉiu aprobinda maniero kaj rimedo por la alporksimiĝo de la popoloj en la senco de la iedaloj de UNESKO; grava celo estu la lingva perfektivo ge ĝiaj membroj.
3. Lingvo: La oficiala lingvo inter la organizoj kaj la membraro estas Esperanto, kiel ĝi estas difinita per la verkaro de Zamenhof, la Fundamento kaj la Akademio de Esperanto.
4. Neŭtraleco: ESZ estas religie kaj politike neŭtrala, krome ĝi staras sur la bazo de la homaj rajtoj.
5. Konsisto: La embraro konsistas el
a)  aktivaj membroj
b)  pasivaj membroj, kiuj finance subtenas ESZn, ne havante voĉdonrajton
c)  juraj kolektivoj, kiuj finance kaj morale subtenas ESZn, ne havante voĉdonrajton
d)  homoraj membroj, kiuj en eminenta maniero laboris por la societo dum pli ol 14 jaroj. Ili ne pagas kotizon.
6. Membreco: La novajn membroj menciitajn en art. 5 sub a kaj b akceptas la komitato, la jurajn koloektivojn sub c) akceptas la membrokunveno kaj la honorajn membrojn sub d) elektas la ĝenerala kunveno.
7. Voĉdono: Ĉiuj aktivaj kaj honoraj membroj disponas pri unu voĉo. La voĉdonoj kaj balotoj validas per simpla plimulto de la partoprenantaj membroj.
 La junuloj malpli ol 16-jaraĝaj ne havas jurajn rajtojn kaj tiuj malpli ol 20-jaraĝaj ne povas aparteni al la komitato aŭ esti kaskontrolantoj.
8. Eksigo kaj eksiĝo: La komitato povas eksigi membron, kiu agis kontraŭ la celoj de ESZ aŭ de la ĝenerala esperantista movado, aŭ kiu ne pagis la kotizon. La eksigito rajtas apelacii al la venonta ĝenerala kunveno.
 Ekisĝema membro anoncu sin ĉe la prezidanto antaŭ la jarfino.
9. Adminstrado: La administra jaro estas la kalendara.
10. Leĝofara instanco: Leĝofara instanco estas la membraro pere de la
a)  ĝenerala kunveno
b)  skriba voĉdono
11.  Ĝenerala kunveno: La ĝenerala kunveno, fiksita de la komitato okazu ĉiujare je dato antaŭ la kunveno de Svisa Esperanto-Societo, kutime en februaro. La tagordo, kune kun la buĝeto, estu sendata al la membraro almenaŭ unu semajnon antaŭ la ĝenerala kunveno kaj devas enhavi la jenajn punktojn: (deicdo ĝk 10.2.1977)
1.  Protokolo de la antaŭa ĝenerala kunveno
2.  Raporto de la komitato
3.  Raporto de la kasisto kaj kaskontrolantoj
4.  Malŝarĝo de la komitato
5.  Elekto de la komitato
6.  Elekto de la kaskontrolantoj (vidu punkton 15)
7.  Fikso de la kotizoj
8.  Buĝeto
9.  Ŝango de la statuto
10.  Decido pri proponoj
11. Diversaĵoj
12. Eksterordinara ĝenerala kunveno: Eksterordinara ĝenerala kunveno povas okazi je decido de la komitato aŭ postulo de kvinono de la membraro en formo de petsskribo.
13. Membrokunveno: Ĝi estas konvokata de la perzidanto aŭ vicprezidanto, se eble, ĉiumonate por aranĝi interesajn programojn kaj por lingva perfektigo de la membraro.
14. Ekezkutiva instanco: Ĝi estas la komitato [estraro], al kiu apartenas la prezidanto, vicprezidanto, kasisto kaj sekretario/protokolanto.
 Pluaj kunsidantoj povas esti alelektataj.
 La komitato estas decidrajta se minimume tri estraranoj paroprenas la estrarkunsidon, kondiĉe, ke inter ili troviĝas la prezidanto aŭ vicprezidanto kaj la kasisto aŭ sekretario.
La estraro havas disponrajton pri sumo de CHF 1000.- (mil) por societaj aferoj (decido de ĝ.k. de 12.2.1976).
15. Kaskontrolantoj: La ĝenerala kunveno elektas ilin. Devas esti minimume du. Elekto okazas nur, se unu el la du demisias aŭ pro iu ajn kaŭzo ne plu povas plenumi la oficon. La oficperdido daŭras minimume 3 jarojn  (decido de la ĝ.k. de 13.2.89)
16. Likvido: La likvido de la societo ne povas okazi, se 10 (dek) membroj deziras daŭrigi la societon. En kazo de likvido la havaĵo estu transdonata al la Svisa Esperanto-Societo.

Aprobita kaj validigite de la ĝenerala kunveno, la 12-an de februaro 1990. Ĝi anstataŭas la statuton de la 8.2.1973.

La prezidanto: subskribo Fritz Liechti
La vicprezidanto: subskribo W. Laederach


1. Name: Esperanto-Societo Zuriko (Deutsch: Esperanto-Gesellschaft Zürich) ist ein Verein gemäss Art. 60ff des Schweiz. Zivilgesetzbuches.
2. Zweck: Sie beabsichtigt die Verbreitung und Anwendung der Internationalen Sprache ESPERANTO auf jede ehrenwerte Art und Weise zur Völkerverständigung und im Sinne der Ideale der UNESCO; ein wesentliches Ziel ist die sprachliche Weiterbildung ihrer Mitglieder.
3. Sprache: Die offizielle Sprache der Organisation und im Verkehr mit ihren Mitgliedern ist Esperanto, wie es durch das Werk Zamenhofs, das Fundamento und die Akademio de Esperanto definiert ist.
4. Neutralität: Die ESZ ist religiös und politisch neutral und basiert ausserdem auf den Menschenrechten.
5. Zusammensetzung: Die Mitglieder sind
a)  Aktivmitglieder
b)  Passivmitglieder, die die ESZ finanziell unterstützen aber kein Stimmrecht besitzen
c)  Juristische Personen, die die ESZ finanziell unterstützen aber kein Stimmrecht besitzen
d)  Ehrenmitglieder, die in besonderer Weise während mehr als 15 Jahren für die Gesellschaft tätig waren. Diese bezahlen keinen Mitgliederbeitrag.
6. Mitgliedschaft: Neue Mitglieder gemäss Absatz 5 a) und b) werden vom Vorstand aufgenommen, juristische Personen gemäss Absatz 5c) durch die Generalversammlung und Ehrenmitglieder gemäss Absatz 5d) von der Generalversammlung gewählt.
7. Stimmrecht: Sämtliche aktiven und Ehrenmitglieder verfügen über eine Stimme. Die Wahlen und Abstimmungen werden mit einfachem Mehr der teilnehmenden Mitglieder entschieden.
 Jugendliche unter 16 Jahren haben kein Stimmrecht und Personen unter 20 Jahren können nicht in den Vorstand oder als Revisoren gewählt werden.
8. Austritt und Ausschluss: Der Vorstand kann Mitglieder, die gegen die Ziele der ESZ oder der Esperanto-Bewegung allgemein gehandelt haben oder ihren Mitgliederbeitrag nicht bezahlten, ausschliessen. Ausgeschlossene Mitglieder können an die nächste Generalversammlung Einsprache erheben.
 Ein Mitglied, das Austreten will, muss dies vor Jahresende dem Präsidenten mitteilen.
9. Geschäftsjahr: Das Vereinsjahr entspricht dem Kalenderjahr
10. Gesetzgebende Instanz: Die gesetzgebende Instanz sind die Mitglieder über
a)  Die Generalversammlung
b)  Schriftliche Abstimmung
11.  Generalversammlung: Die Generalversammlung wird vom Vorstand einberufen und hat jedes Jahr vor der Generalversammlung der Schweiz. Esperanto-Gesellschaft zu erfolgen, normalerweise im Februar. Die Tagesordnung mit dem Budget soll den Mitgliedern wenigsten eine Woche vor der Generalversammlung zugestellt werden und hat wenigstens folgende Punkte zu umfassen: (Entscheid GV 10.2.1977)
1.  Protokoll der vorherigen Generalversammlung
2.  Bericht des Vorstandes
3.  Bericht des Kassiers und der Revisoren
4.  Entlastung des Vorstandes
5.  Wahl des Vorstandes
6.  Wahl der Revisoren (s. Punkt 15)
7.  Festsetzung der Mitgliederbeiträge
8.  Budget
9.  Statutenänderungen
10.  Entscheid über Vorschläge
11. Verschiedenes
12. Ausserordentliche Generalversammlung: Eine ausserordentliche Generalversammlung kann auf Beschluss des Vorstandes und muss auf Verlangen eines Fünftels aller Mitglieder in Form einer Petition einberufen werden.
13. Mitgliederversammlung: Sie wird vom Präsidenten oder Vizepräsidenten wenn möglich jeden Monat angesetzt mit dem Zweck interessante Programme für die sprachliche Weiterbildung der Mitglieder anzubieten.
14. Ausführende Instanz: Dies ist der Vorstand (komitato/estraro), welchem der Präsident, Vizepräsident, Kassier und Sekretär/Protokollführer angehören.
 Der Vorstand kann über den Betrag von CHF 1000.- (tausend) frei verfügen. (Beschluss GV vom 12.2.1976).
15. Revisoren (kaskontrolantoj): Sie werden von der Generalversammlung gewählt, es müssen mindestens zwei sein. Eine Wahl findet nur statt, wenn einer von ihnen zurück tritt oder aus irgendeinem Grund sein Amt nicht mehr erfüllen kann. Die Amtszeit dauert mindestens 3 Jahre. (Beschluss GV. vom 13.2.89)
16. Auflösung: Die Auflösung der Gesellschaft kann nicht erfolgen, solange 10 (zehn) Mitglieder sie weiterführen möchten. Im Falle der Auflösung hat ihr Vermögen der Schweiz. Esperanto-Gesellschaft übergeben zu werden.

Genehmigt und für gültig erklärt durch die Generalversammlung vom 12. Februar 1990 und ersetzt die Fassung der Statuten vom 8.2.1973.

Der Präsident: Unterschrift Fritz Liechti
Der Vizepräsident: Unterschrift W. Laederach

Zurück zum Seiteninhalt